Info fra bestyrelsen.

Link til bestyrelsesmøde 02-05-2022 

Link til bestyrelsesmøde 13-11-2021 

Link til referat af bestyrelsesmøde 25-09-2021

Link til referatet af bestyrelsesmøde 01-04-2021 

1) Link til 100% bæredygtige feriehuse

2) Info folder bæredygtigt feriehus 

Link til referat af bestyrelsesmøde 27-09-2020

Link til referat af bestyrelsesmøde 15-08-2020

Link til referat af bestyrelsesmøde 08-05-2020 

Link til referat af bestyrelsesmøde 17-08-2019 

 
 1. Generalforsamling 2008: John og Morten er på valg. Begge ønsker ikke genvalg, men John har indvilget i at være redaktør af hjemmesiden.
 2. Udvalg nedsat på generalforsamlingen 2007: Udvalget har sendt brev 04.07.2008 som formanden ikke har modtaget. Børge Madsen er udtrådt af udvalget. Morten besvarer udvalgets brev, som vi nu har modtaget kopi af.
 3. Regnskab: Penge i kassen igen. Vi forventer ikke at få brug for kasse kreditten igen.
 4. Aktivitetsdag 19.10.2008: Samme koncept som tidligere bortset fra at vi tager broen op samme dag.
 5. Træfældning: Vi har "outsourcet" fældning af nogle træer til interesserede medlemmer. Det er godt igang. Der bliver lavet et godt stykke arbejde, som både er til gavn for foreningen og dem selv. Andre interesserede kan kontakte bestyrelsen.
 6. Støvgener fra Nørhedevej: Bestyrelsen har modtaget en opfordring fra 6 medlemmer som har hus langs Nørhedevej til at opsætte skilte, idet "den nordlige del af Nørhedevej - ligesom de øvrige veje i Nørhede Vest - er anlagt som private veje i forbindelse med udstykningen". Vi undersøger i øjeblikket sagen, idet en sådan fortolkning betyder at grundejerforeningen også skal holde denne vej, hvilket kommunen tidligere har taget sig af.
 7. Vej og grøft: John kontakter Ludvig for at få høvlet Blomstervej samt renset grøften fra Akelejevej mod fjorden.
 8. Skovdyrkerforeningen Vestjylland: Sammen med skovfoged Martin Viborg Pedersen gennemgik vi området med henblik på at han skulle komme med forslag til fremtidig pleje og beplantning.


Referat af bestyrelsesmøde 27.06.2008:
 
 1. Vi havde indkaldt skovfoged Martin V. Pedersen fra Skovdyrkerforeningen med henblik på at få lavet en plan for området. Vi melder os ind i foreningen, hvilket bl.a. indebærer et årligt konsulentbesøg. Dette er senere aftalt til næste bestyrelsesmøde 12.09.2008.
 2. Ulovligt dræn hos en grundejer. Holstebro Kommune har påtalt det over for den pågældende. Vi må gå ud fra at sagen er i trygge hænder.
 3. Vendepladser og stier der grænser op til indkørsler: Vi har kæmpet med denne sag i mange år. Holstebro Kommune giver i et svar nærmest indtryk af, at vi står magtesløse med henblik på at forlange at forholdene lovliggøres. Vi tager indtil videre en afventende holdning, hvilket naturligvis ikke indebærer, at vi accepterer at man nogle steder fx har inddraget stier til indkørsel.
 4. Støvbinding: Fungerer fint.


Referat af bestyrelsesmøde 22.03.2008.
 
 1.  SEL redegjorde for den økonomiske situation. Kontingent er nu indgået. Kassebeholdningen er herefter 63 tkr.
 2. MS har 18.10.2007 sendt brev og mail til Holstebro Kommune om vendepladser, indkørsler og beplantning, hvor vi har bedt Kommunen udøve sin påtalepligt over for et antal grundejere. Vi har ingen reaktion fået, og sekretæren rykker Kommunen
 3. Veje: Skal vi renovere vejen mellem Havnen og Surf-P? Overvejes. JoT sørger for støvbinding.
 4. Stier: Stien tættest fjorden renoveres inden for 1 år.
 5. Boldbane: Mål sættes op samme dag som broen, se næste punkt
 6. Broen sættes op 1. maj, hvis vejret tillader det - ellers snarest herefter.
 7. "Stranden" neden for Surf-P suppleres med sand.
 8. Enkelte medlemmer har vist interesse for at tynde ud i beplantningen i friarealerne. SEL kontakter de pågældende og anviser, hvilke træer de må fælde.
 9. HEM arbejder videre med en idé om evt. at hyre professionel hjælp til planlægning og pleje af vores friarealer.
 

NØRHEDE VEST VELKOMMEN

SENESTE NYT